Home » » ဘာသာေရးစာအုပ္စာေပမ်ားစုစည္းမွဳ(၁)

ဘာသာေရးစာအုပ္စာေပမ်ားစုစည္းမွဳ(၁)


ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားဆုံးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သူ ့ကြ်န္ဘ၀ ႏွစ္(၁၀၀)ခန္ ့ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီး သာသနာေတာ္ လြန္စြာညွဳိးႏြမ္းလာခဲ့သည္။ ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္ သာသနာႏွစ္(၂၄၉၈)ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ကမာၻေအးကုန္းေျမ မဟာပါသာဏလုိဏ္ဂူတြင္ ဆ႒မအၾကိမ္ သဂၤါယနာတင္ျပီး သာသနာေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။


ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ ၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႏွင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ရဟန္း(၂၅၀၀)တြင္ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ကေမ ၻာဒီးယား ၊ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ(၅)ႏုိင္ငံမွ ရဟန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ သံဃာထု၊ ဖဆပလ ဦးႏုအစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ မင္းထုႏွင့္ သာသနာ၀င္မ်ား ျပည္သူလူထုစေသာ ထု(၃)ထု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ယခင္ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ဖတ္ေနရာမွ အလြယ္တကူဖတ္မွတ္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ စာအုပ္မ်ားေပၚတြင္ ကူးေျပာင္းရုိက္ႏွိပ္ျပီး ဆ႒မအၾကိမ္ သဂၤါယနာတင္ျပီး သာသနာေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ပိဋကတ္(၃)ပုံစလုံးသည္ စာအုပ္မ်ားေပၚတြင္ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္မဆုိ ေနရာမေရြး အခ်ိန္မေရြး အလြယ္တကူဖတ္မွတ္ ေလ့လာႏုိင္လာျပီး သာသနာေတာ္ သန္ ့ရွင္းတည္တံ့ ျပန္ ့ပြားေရးအတြက္လည္း အထူးအေရးပါလွေပသည္။
ဆဌမသဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတို႔ ေမးျမန္းေျဖၾကားေတာ္မူေသာ ဆဌမသဂၤါယနာတင္ အေမးအေျဖမ်ားကို အထူးစုစည္းကာတင္ဆက္ထားပါသည္။

၁. စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၱန္
၂. ရွင္သာမေဏေက်ာ္ ေလးပါးတရား
၃. မယ္ယွက၀တၳဳ
၄. သု၀ဏၰမိဂ ေရႊသမင္၀တၳဳ
၅. ကံဏွဒီပ၀တၳဳ
၆. နကုလပီသုသုတ္ / ယမတသုတ္
၇. ေတသတုဏဇာတ္ (ပထမပိုင္း)
၈. ေတသတုဏဇာတ္ (ဒုတိယပိုင္း)
၉. စူဠသုဘဒၵါ-ရဟန္းငါးပါး ေစာရ၀တၳဳ
၁၀. ေရ၀တသာမေဏတရား
၁၁. ကု႑ကကုစၧိသိႏၶ၀သုတ္
၁၂. ပါရရာသိသုတ္
၁၃. ဥဒယသုတ္မွ ကတိဘာရဒြါဇသုတ္
၁၄. အာဇိ၀က-ဥပါလီ
၁၅. မဟာသတိပ႒ာနမွ ခႏၵဳပမသုတ္
၁၆. မူလပရိယာယ၀တၳဳ
၁၇. ရာဓမေထရ္ အႆဇိပုနဗၺသုတ ရဟန္းငါးရာ လကၡဏာေရးသံုးပါး
၁၈. ေစတိယဇာတ္
၁၉. ကႏၵရကသုတ္ / ေပါတတိယသုတ္
၂၀. ပုပၸသုတ္မွ ဂီလာနသုတ္
၂၁. မရဒြါဇသုတ္
၂၂. ေကာသမၻီပါသီတိႆ သာမေဏပဥၥဥပါသကာ၀တၳဳ
၂၃. မိလကၡသုတ္မွ မရဏသတိသုတ္
၂၄. ၀ိသာခါဏ ပါသိကာ၀တၳဳ
၂၅. မိဠတသုတ္ေတာ္- အဠိကသုတ္
၂၆. ကုလမကသုတ္ / သဒၶမၼပဋိရူပကသုတ္
၂၇. စူဠတဏွာ သခၤယသုတ / မာရကစၥဏီသသုတ္
၂၈. ကကစူပမသုတ္ / နိ၀ါပသုတ္
၂၉. ေခါမဒုတသုတ္
၃၀. အဗ်ာကတသုတ္
၃၁. ၀ဂၢိလသုတ္
၃၂. သုမနသုတၱန္
၃၃. မလႅိကာ၀ိမုတၱိ ရတနာ့သုတ္
၃၄. အနိစၥသုတ္မွ သမၼာဒိ႒ိသုတ္
၃၅. မဟာသိဟနခံသုတ္
၃၆. မဟာပဒါနသုတ္ / မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္
၃၇. မဟာသိဂီတိသုတ္
၃၈. မဘရကုမာရသုတ္
၃၉. ဂါရ၀သုတ္ / ဘာရဒြါဇသုတ္
၄၀. ခႏၶာယမိုက္သုတ္
၄၁. ပိ႑သုတ္
၄၂. ဒုတိယပတၱသုတ္ / ဒီဂါရသုတ္
၄၃. ဗာလာပ႑ိတသုတ္ / ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္
၄၄. ဓါတု၀ိဘဂၤသုတ္
၄၅. အာဠာ၀ကသုတ္ / သုပၸဗုဒၶသုတ္
၄၆. အမၺဋသုတ္မွ ရာဟုလာသံယုတ္သုတ္
၄၇. ယမကသုတ္ / မဟာစုႏၵသုတ္
၄၈. ဓမၼသဂၤဏီသုတ္
၄၉. ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၅၀. မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ / ပါရာသိရာဇသုတ္
၅၁. အတၱိပေဒါပမသုတ္ / ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္
၅၂. စူဠသစၥကသုတ္ / မဟာသစၥကသုတ္
၅၃. စကီသုတ္
၅၄. ယမိုက္ပါဠိေတာ္
၅၅. မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ / မဟာပေဒသေလးပါး
၅၆. မဟာဓမၼပါလဇာတ္
၅၇. ေသာနကဇာတ္ (ပထမပိုင္း)
၅၈. ေသာနကဇာတ္ (ဒုတိယပိုင္း)
၅၉. မဟာသီဟနာဒသုတ္
၆၀. အာနႏၵေသဠိ / ပဥၥဥပႆတာ၀တၳဳ- လယ္သမား၀တၳဳ
၆၁. ၀ိသာခါ၀တၳဳ သမၼဟုသိလာဒိဘိကၡဳ ၀တၳဳမ်ား
၆၂. ကုလူပကသဒၶမၼ ပဋိရူပကသုတ္
၆၃. မဟာသီဟနာဒသုတ္ / တတိယဘဒၵိယသုတ္ (မလႅိကာေဒ၀ီ ပရိတ္မ်ား)
၆၄. ရဟန္းငါးရာ ၀တၳဳ / ပတိပူဇိကာ၀တၳဳ- ထင္းခုတ္သမား၀တၳဳ
၆၅. ဓမၼႆ၀န၀တၳဳ / တိႆသာမေဏပဥၥဥပႆကာ၀တၳဳ
၆၆. ဒုကၠဋ္အာပါတ္၀ိနည္း (ဆံပင္)
၆၇. နိသိဂၢိ၀ိနည္းေတာ္
၆၈. ယမကသုတ္ / ရွင္နာဂီယသုတ္ / ဣနသုတ္ / မဟာစုႏၵသုတ္ / ေဖာ္သဠိယသုတ္ / စူဠမာလုက်သုတ္ ပရိတ္မ်ား
၆၉. ေခါမဒုႆသုတ္ / ၀ဂီသုတ္(အက်ဥ္း) / အနႏၵသုတ္ / ဣႏၶကသုတ္ ပရိတ္မ်ား
၇၀. ဧကပုတၱသုတၱန္ / ဧကသီသုသုတ္ / ရာဟုလာသုတ္ / အတၱိသုတ္ / ကုဠဴပကသုတ္ / ဩ၀ါဒသုတ္ ပရိတ္မ်ား
၇၁. ပါတရာသိ(၀ါ) အရိယာပရိယသန စူဠအတၱိကေသာပမာသုတၱန္
၇၂. တတိယ ဩ၀ါဒသုတ္ / ဘဒၵမပတိရူပကသုတ္ / ေမာလိကၤာ ဖဂၢဳဏရဟန္း အႏုဂတူပဟသုတ္
၇၃. ၀က္မေလး၀တၳဳႏွင့္ အညတရပုရိသ ၀တၳဳ
၇၄. နကုလပီတုသုတ္ / အနိစၥလကၡဏသုတ္ / အာနိသုတ္ / န၀သုတ္ မိဠကသုတ္ ပရိတ္မ်ား
၇၅. ရဠ၀ီနိတၱသုတ္ / နိ၀ါပသုတ္ / ဂႏၵရထပုဂၢလစတုတၱဳသုတ္ / အ႒ကနဂရေသကၡသုတ ပရိတ္မ်ား ............................................@@@@@@@@@@@@@@...........................................
အခ်ဳိ႔ေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ link ပ်က္သြားေသာေၾကာင္႔ ေဒါင္း၍ အဆင္မေျပ ရွိတတ္ပါသည္။
ဘာသာေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အလုိရွိေသာ စာအုပ္ကုိ စာေရးဆရာအမည္နဲ႔ စာအုပ္အမည္ကုိ
ေျပာ၍ ထားခ႔ဲပါ ျပန္လည္တင္ေပးပါမည္။
အရွင္၀ရသာမိ (မုံရြာ)
ဓမၼႏွင့္စာေပနန္းေတာ္သို႕လာေရာက္သူအေပါင္းကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာလို႕ ခ်မ္းသာၾကပါေစ.. ရွာေဖြစုေဆာင္းထားသမွ်တရားေတာ္မ်ားအားအားလုံးနာၾကားပူေဇာ္နိဳင္ရန္အလို႕ငွါ ျပန္လည္ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္...ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားနဲ႕တစ္ကြ စာေရးဆရာမ်ား၏ ရသ စာေပမ်ားကိုလည္း ဖတ္ရွဳ ခံစားနိဳင္ပါတယ္ေနာ္... ဖတ္လိုေသာစာေပမ်ားအား C-Box တြင္ေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့နိဳင္ပါတယ္..... ေလးစားစြာျဖင့္....
<<< မန္ဘာ၀င္ျပီး... အားေပးၾကပါေနာ္ >>>
www.ledimyethar.com
www.ninilayy.com
www.aungsanmks.blogspot.com

0 မွတ္ခ်က္:

Popular

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ေညာင္ပင္ေက်ာင္းတုိက္ ..ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕ မွ...လွိဳက္လွဲစြာ..ၾကဳိဆုိပါသည္.... ေရာက္လာသူ မိတ္သဟာအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ....apk ေဒါင္းႏုိင္ပါသည္
 
Support : ေညာင္ပင္(ဘ.က) | ဓမၼစကူးလ္ | သင္တန္းေက်ာင္း
Copyright © 2011. ဘ.က ေညာင္ပင္ေက်ာင္း - All Rights Reserved
nyaungbin439@gmil.com by nyaungbin
www.facebook.com/nyaung.bin.9 by nanda