Home » » သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ mp3 တရားေတာ္မ်ား

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ mp3 တရားေတာ္မ်ား


ဝဝဝ၁။ ဗဟုဒီတရသုတၱန္(၁)       (၃၁-၁၂-၁၉၇၆)  ၁၃၃၈၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၂)ရက္
ဝဝဝ၂။ ဗဟုဒီတရသုတၱန္(၂)       (၃၁-၁၂-၁၉၇၆)  ၁၃၃၈၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၂)ရက္
ဝဝဝ၃။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၁)       (၀၁-၀၁-၁၉၇၇)  ၁၃၃၈၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၃) ရက္
ဝဝဝ၄။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၂)       (၀၁-၀၁-၁၉၇၇)  ၁၃၃၈၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၃) ရက္
ဝဝဝ၅။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၃)       (၀၁-၀၁-၁၉၇၇)  ၁၃၃၈၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၃) ရက္
ဝဝဝ၆။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၄)       (၀၁-၀၁-၁၉၇၇)  ၁၃၃၈၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၃) ရက္
ဝဝဝ၇။ ဓမၼာဒါသ တရားေၾကးမံု       (၀၂-၀၅-၁၉၇၇)  ၁၃၄၁၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္
ဝဝဝ၈။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၁)       (၁၆-၀၅-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၅)ရက္
ဝဝဝ၉။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၂)       (၁၆-၀၅-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၅)ရက္
ဝဝ၁ဝ။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၃)       (၁၆-၀၅-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၅)ရက္
ဝဝ၁၁။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၁)       (၀၃-၀၇-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ ပထမဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၁၂။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၂)       (၀၃-၀၇-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ ပထမဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၁၃။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၃)       (၀၃-၀၇-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ ပထမဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၁၄ ။ ေကသမုတၲိသုတၲန္(၁)       (၂၁-၁၁-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ တေဆာင္မုန္းလျပည့္ဆန္း (၁၁)ရက္
ဝဝ၁၅ ။ ေကသမုတၲိသုတၲန္(၂)       (၂၁-၁၁-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ တေဆာင္မုန္းလျပည့္ဆန္း (၁၁)ရက္
ဝဝ၁၆ ။ ေကသမုတၲိသုတၲန္(၃)       (၂၁-၁၁-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ တေဆာင္မုန္းလျပည့္ဆန္း (၁၁)ရက္

ဝဝ၁၇။ မုနိသုတၱန္(၁)       (၁၀-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ေန႕
ဝဝ၁၈။ မုနိသုတၱန္(၂)       (၁၀-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ေန႕
ဝဝ၁၉။ မုနိသုတၱန္(၃)       (၁၀-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ေန႕
ဝဝ၂ဝ။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္ (၁)       (၁၂-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လဆန္း(၂)ရက္
ဝဝ၂၁။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၂)       (၁၂-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လဆန္း(၂)ရက္
ဝဝ၂၂။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၃)       (၁၂-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လဆန္း(၂)ရက္
ဝဝ၂၃။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၄)       (၁၂-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လဆန္း(၂)ရက္
ဝဝ၂၄။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၅)       (၁၂-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လဆန္း(၂)ရက္
ဝဝ၂၅။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၆)       (၁၂-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လဆန္း(၂)ရက္
ဝဝ၂၆။ အဇိတေကသကဗၺလဒိ႒ိတရား(၁)       (၂၄-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္္လဆန္း(၁၄)ရက္
ဝဝ၂၇။ အဇိတေကသကဗၺလဒိ႒ိတရား(၂)       (၂၄-၁၂-၁၉၇၇)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္္လဆန္း(၁၄)ရက္
ဝဝ၂၈။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၁)       (၀၉-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၂၉။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၂)       (၀၉-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၃ဝ။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၃)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၁။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၄)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၂။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၅)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၃။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၆)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၄။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၇)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၅။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၈)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၆။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၉)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၇။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၁၀)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၈။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၁၁)       (၁၀-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္
ဝဝ၃၉ ။ ေဝလာမသုတၲန္ (၁)       (၁၈-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၀) ရက္
ဝဝ၄ဝ ။ ေဝလာမသုတၲန္ (၂)       (၁၈-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၀) ရက္
ဝဝ၄၁။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၂။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၂)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၃။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၃)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၄။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၄)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၅။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၅)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၆။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၆)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၇။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၇)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၈။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၈)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၄၉။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၉)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၅ဝ။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၀)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၅၁။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၁)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၅၂။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၂)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၅၃။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၃)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၅၄။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၄)       (၂၅-၀၁-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၅၅။ ပ႑ိတ သာမေဏ(၁)       (၀၉-၀၂-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလဆန္း(၂) ရက္
ဝဝ၅၆။ ပ႑ိတ သာမေဏ(၂)       (၀၉-၀၂-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလဆန္း(၂) ရက္
ဝဝ၅၇။ မဟာသာလျဗဟၼဏသုတၱန္(၁)       (၀၆-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္(၁၂)ရက္
ဝဝ၅၈။ မဟာသာလျဗဟၼဏသုတၱန္(၂)       (၀၆-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္(၁၂)ရက္
ဝဝ၅၉။ ကာမသုတၲန္ (၁)       (၀၇-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္(၁၃)ရက္
ဝဝ၆ဝ။ ကာမသုတၲန္ (၂)       (၀၇-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္(၁၃)ရက္
ဝဝ၆၁။ မကၡၡလိေဂါသာလဒိ႒ိတရား(၁)       (၁၈-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တေပါင္းလဆန္း(၁၀)ရက္
ဝဝ၆၂။ မကၡၡလိေဂါသာလဒိ႒ိတရား(၂)       (၁၈-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တေပါင္းလဆန္း(၁၀)ရက္
ဝဝ၆၃။ ပူရဏကႆဖတိတၴိၾကီး(၁)       (၃၁-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္
ဝဝ၆၄။ ပူရဏကႆဖတိတၴိၾကီး(၂)       (၃၁-၀၃-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္
ဝဝ၆၅။ သဥဏယေဗလ႒ဒိ႒ိတရား(၁)       (၁၂-၀၄-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ခူးလဆန္း(၅)ရက္
ဝဝ၆၆။ သဥဏယေဗလ႒ဒိ႒ိတရား(၂)       (၁၂-၀၄-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ခူးလဆန္း(၅)ရက္
ဝဝ၆၇။ ပုေဏၰာဝါဒသုတၲန္       (၀၁-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္(၇)ရက္
ဝဝ၆၈။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၁)       (၀၃-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလျပည့့္္ေက်ာ္ (၉) ရက္
ဝဝ၆၉။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၂)       (၀၃-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလျပည့့္္ေက်ာ္ (၉) ရက္
ဝဝ၇ဝ။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၃)       (၀၃-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလျပည့့္္ေက်ာ္ (၉) ရက္
ဝဝ၇၁။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၄)       (၀၃-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၃၉၊ တပို႕တြဲလျပည့့္္ေက်ာ္ (၉) ရက္
ဝဝ၇၂။ နႏၵ မာတာသုတၱန္(၁)       (၀၄-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၂)ရက္
ဝဝ၇၃။ နႏၵ မာတာသုတၱန္(၂)       (၀၄-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၂)ရက္
ဝဝ၇၄။ နိဂ႑နာဋပုတၱဒိ႒ိ(၁)       (၀၅-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၃)ရက္
ဝဝ၇၅။ နိဂ႑နာဋပုတၱဒိ႒ိ(၂)       (၀၅-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၃)ရက္
ဝဝ၇၆။ မဟာလိသုတၱန္(၁)       (၁၉-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၃) ရက္
ဝဝ၇၇။ မဟာလိသုတၱန္(၂)       (၁၉-၀၅-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၃) ရက္
ဝဝ၇၈။ ပကုဋကစ ၦာရနဒိ႒ိတရား(၁)       (၀၅-၀၆-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၅)ရက္
ဝဝ၇၉။ ပကုဋကစ ၦာရနဒိ႒ိတရား(၂)       (၀၅-၀၆-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၅)ရက္
ဝဝ၈ဝ ။ ေရာဟိနိမင္းသမီး(၁)       (၀၉-၀၆-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ နယုန္လဆန္း (၄) ရက္
ဝဝ၈၁ ။ ေရာဟိနိမင္းသမီး(၂)       (၀၉-၀၆-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ နယုန္လဆန္း (၄) ရက္
ဝဝ၈၂။ နိေၿဂာဓ သာမေဏ(၁)       (၁၉-၀၉-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ေတာ္သလင္းလျပည့့္္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၈၃။ နိေၿဂာဓ သာမေဏ(၂)       (၁၉-၀၉-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ေတာ္သလင္းလျပည့့္္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၈၄။ နိေၿဂာဓ သာမေဏ(၃)       (၁၉-၀၉-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ေတာ္သလင္းလျပည့့္္ေက်ာ္(၃)ရက္
ဝဝ၈၅။ အဘိဏၰပစၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၁)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၈၆။ အဘိဏၰပဥၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၂)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၈၇။ အဘိဏၰပဥၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၃)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၈၈။ အဘိဏၰပဥၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၄)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၈၉။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၁)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၉ဝ။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၂)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၉၁။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၃)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၉၂။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၄)       (၁၈-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
ဝဝ၉၃။ ဘဒၵ၀ဂၢီညီေနာင္သုံးက်ိပ္(၁)       (၃၁-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၁)ရက္
ဝဝ၉၄။ ဘဒၵ၀ဂၢီညီေနာင္သုံးက်ိပ္(၂)       (၃၁-၁၀-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၁)ရက္
ဝဝ၉၅။ မုနိသုတၱန္ႏွင့္နႏၵသုတၱန္(၁)       (၂၂-၁၂-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္
ဝဝ၉၆။ မုနိသုတၱန္ႏွင့္ ​နႏၵသုတၱန္(၂)       (၂၂-၁၂-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္
ဝဝ၉၇။ မုနိသုတၱန္ႏွင့္နႏၵသုတၱန္(၃)       (၂၂-၁၂-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္
ဝဝ၉၈။ သဒၶါႏွင္႔မစၦရိယတိုက္ပဲြ       (၂၄-၁၂-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၁၀)ရက္
ဝဝ၉၉။ မနာပဒါယီသုတၱန္(၁)       (၂၉-၁၂-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ျပာသိုလဆန္း(၁)ရက္
ဝ၁ဝဝ။ မနာပဒါယီသုတၱန္(၂)       (၂၉-၁၂-၁၉၇၈)  ၁၃၄၀၊ ျပာသိုလဆန္း(၁)ရက္

click ႏွိပ္၍ တရားေတာ္မ်ားနာယူႏုိင္ပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္:

Popular

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ေညာင္ပင္ေက်ာင္းတုိက္ ..ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕ မွ...လွိဳက္လွဲစြာ..ၾကဳိဆုိပါသည္.... ေရာက္လာသူ မိတ္သဟာအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ....apk ေဒါင္းႏုိင္ပါသည္
 
Support : ေညာင္ပင္(ဘ.က) | ဓမၼစကူးလ္ | သင္တန္းေက်ာင္း
Copyright © 2011. ဘ.က ေညာင္ပင္ေက်ာင္း - All Rights Reserved
nyaungbin439@gmil.com by nyaungbin
www.facebook.com/nyaung.bin.9 by nanda